Thursday, April 29, 2010

Cage - Logothetis - Simonetti


John Cage - Variation III, 1992.
John Cage - New River Watercolour Series IV, No. 5, 1988.
Anestis Logothetis - Ichnologia, 1964.
Gianni-Emilio Simonetti - ANnalyse du vir.age, 1967.

No comments: